ေနာက္ဆိုတာ.....

Wednesday, February 18, 2009

ယခုလက္ရွိအခ်ိန္ ကိုေလးစားပါ
ယခုလုပ္ေနတဲ့အလုပ္ကိုၾကိဳးစားလုပ္ပါ
ယခုအနီးမွာရွိသူကိုအေလးထားပါ
အဲဒါေတြကို ေလးမထားခဲ့ရင္.....

လက္ရွိအခ်ိန္ကိုေကာင္းမြန္စြာကုန္လြန္ပါ
လက္ရွိအလုပ္ကို ဘ၀အတြက္ၾကိဳးစားလုပ္ပါ
လက္ရွိအနီးမွာရွိေနသူႏွင့္ သင့္ၿမတ္စြာဆက္ဆံပါ။
အဲဒါေတြမလုပ္ခဲ့ရင္.......

အရင္ကအခ်ိန္ေတြ
အရင္ကအလုပ္ေတြ
အရင္ကမိတ္ေဆြေတြ
အခုဘယ္မွာလည္း
ၿပန္မတမ္းတႏွင့္ ၊

ထို႕ေၾကာင့္.....

အခ်ိန္ေတြကိုအက်ိဳးရွိွရိွကုန္ေစပါ
ခ်စ္ၿခင္းႏွင့္ခြဲခြါပါ
ေနာင္မွ ေနာင္တမရပါနဲ႕
ေနာက္မွၿပန္မတမ္းတႏွင့္......

ေနာက္ဆိုတာ ေက်ာ ဘဲရွိတယ္။