ေတြး

Tuesday, May 5, 2009
ႏွင္းမႈန္ေတြေပ်ာက္မွ... ႏွင္းစက္ေတြေသာက္ခ်င္၊
အခ်ိန္ေတြေဟာင္းမွ... ေနရာေဟာင္းကိုရွာခ်င္၊
ပန္းေတြေ၀ခ်ိန္လြန္မွ... ပန္းေၿခာက္ေတြေကာက္ခ်င္၊
ေၿခရာေတြေပ်ာက္မွ... ေနရာေဟာင္းကိုၿပန္ခ်င္၊
အခ်စ္ေတြေဟာင္းမွ... ေႏြးေထြးမူကိုရွာခ်င္၊
ေသခ်ာေလးေတြးမွ... လက္မခံတဲ့ေနရာကိုမွသြားခ်င္။

မာန္

ပင္ၿမင့္စံသဇင္ပန္း၊ေမာင္ခူးမယ္ေမွ်ာ္။
အားကုန္ကိုသြန္း ေၿခြမယ္တဲ့ဟန္ၿပင္၊
ေလေၿပနဲ႕ယိန္းႏြဲ႕၊မာန္ဟုန္နဲ႕ခ်ီေလေတာ့
ေ၀းခဲ့ရ လက္တစ္ကမ္းလို၊

ေအာ္...မာန္ဟုန္ကိုေလဟုန္နဲ႕ဆက္ခ်ီလိုက္ေပေတာ့၊
ဆံႏြယ္မွာ မပန္လိုတဲ့၊ ပင္ၿမင့္မွာေပွ်ာ္စံသူေလး။