မာန္

Tuesday, May 5, 2009

ပင္ၿမင့္စံသဇင္ပန္း၊ေမာင္ခူးမယ္ေမွ်ာ္။
အားကုန္ကိုသြန္း ေၿခြမယ္တဲ့ဟန္ၿပင္၊
ေလေၿပနဲ႕ယိန္းႏြဲ႕၊မာန္ဟုန္နဲ႕ခ်ီေလေတာ့
ေ၀းခဲ့ရ လက္တစ္ကမ္းလို၊

ေအာ္...မာန္ဟုန္ကိုေလဟုန္နဲ႕ဆက္ခ်ီလိုက္ေပေတာ့၊
ဆံႏြယ္မွာ မပန္လိုတဲ့၊ ပင္ၿမင့္မွာေပွ်ာ္စံသူေလး။