ေတြး

Tuesday, May 5, 2009
ႏွင္းမႈန္ေတြေပ်ာက္မွ... ႏွင္းစက္ေတြေသာက္ခ်င္၊
အခ်ိန္ေတြေဟာင္းမွ... ေနရာေဟာင္းကိုရွာခ်င္၊
ပန္းေတြေ၀ခ်ိန္လြန္မွ... ပန္းေၿခာက္ေတြေကာက္ခ်င္၊
ေၿခရာေတြေပ်ာက္မွ... ေနရာေဟာင္းကိုၿပန္ခ်င္၊
အခ်စ္ေတြေဟာင္းမွ... ေႏြးေထြးမူကိုရွာခ်င္၊
ေသခ်ာေလးေတြးမွ... လက္မခံတဲ့ေနရာကိုမွသြားခ်င္။