အတၱ..အတၱ...အတၱ....

Wednesday, May 6, 2009




အတၱတခါးေလးကိုေခါက္တယ္။
မာနေသာ့နဲ႕ခတ္ထားေလေတာ့ ဖြင့္ရတာခက္။
ႏွိမ့္ခ်ၿခင္းေတြ ခ၀ါခ်လာခဲ့တာေတာင္
အမုန္းေသာ့ကိုသိမ္းလို႕ထားတုန္း။

ရွာေဖြၿခင္းဆိုတဲ့ သစၥာတစ္ခုနဲ႕ရွာတယ္၊
ေတာင္းပန္ၿခင္းဆိုတဲ့ခ်စ္ၿခင္းေတြနဲ႕တခါးကိုေခါက္တယ္။
ေန႕သစ္တစ္ခုရဲ႕အာရုဏ္ဦးတစ္ခုတည္ေဆာက္ခ်င္တာေတာင္
ဥပေကၡာတရားေအာက္မွာရွင္သန္ေနတုန္း။

လက္ေၿမာက္အရံႈးေပးေနခဲ့တာေတာင္
ဘ၀ဇာတ္ဆရာကမ်က္လွည့္ၿပလို႕
တိမ္ေတြဖုန္းလိုက္ လေတြမိုက္လိုက္
အခုဆုိ ရက္ေတြမွေန ႏွစ္ကူးတာေတာင္
အတၱတခါးၾကီးက ပိတ္လို႕ထားတုန္း။