သူငယ္ခ်င္းမွ

Thursday, March 5, 2009

ေန႕ေလးတစ္ေန႕၊
အဲဒီေန႕ေလးတစ္ေန႕မွာပါပဲ၊
အခ်စ္သစ္ပင္ကို အၿမစ္ပါမက်န္ခုတ္ထြင္လိုက္တယ္။

ေန႕ေလးတစ္ေန႕ ၊
အဲဒီေန႕ေလးမွာပဲ၊
အလြမ္းပ်ိဳးပင္ေလးကိုအဆိပ္ေက်ြးသတ္လိုက္တယ္။

ေန႕ေလးတစ္ေန႕ ၊
အဲဒီေန႕ေလးမွာပ၊ဲ
ေတြေ၀သူ႕အတြက္နာက်င္ေအာင္လုပ္ လမ္းခြဲေစခဲ့တယ္။

ေန႕ေလးတစ္ေန႕၊
က်န္ေနေသးတယ္ အဲဒါသူ႕အတြက္၊
အခ်စ္သစ္ပင္အသစ္ကိုသူစပ်ိဳးလိုက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

အရင္ကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေလး၊
ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း လက္တြဲေဖာ္ေလးေပါ့။