လက္ေဆာင္ေလး

Wednesday, March 18, 2009

တည္ေဆာက္မရ
တုန္ရင္ လက္တစ္စံု
တြယ္တာမဲ့စြာ
ၿပဳတ္က်သြားတဲ့ စာအုပ္တစ္ပံု

တည္ၿငိမ္မဲ့
လက္အစံုနဲ႕
တာ၀န္မဲ့ေနာင္တ
ေက်မြႏွလံုးနဲ႕
ၿပစ္တင္ေသာက...

ဒီလက္ေဆာင္ေလးကို
ထာ၀ရတြက္
လက္ခံလိုက္ေတာ့တယ္...