ကိုယ္ပိုင္

Friday, May 8, 2009


ေနေရာင္ေတြကိုပိတ္ပင္..
လေရာင္ေတြကိုတားေလ...
အေမွာင္ထဲကၾကယ္ေတြပိုလင္းေလ။