ေအးရာေအးေၾကာင္း

Sunday, January 17, 2010


သူ..တစ္ကယ္အလုပ္လုပ္ေနသည္။