မႏိႈးလိုက္ပါနဲ႕...

Friday, March 5, 2010

မေ၀းခ်င္ဘူး
အိမ္မက္ေတြမပ်က္ခ်င္ဘူး ခ်စ္သူ
မဖ်က္လိုက္ပါနဲ႕..........
မဖ်က္လိုက္ပါနဲ႕...........
ဒို႕ရဲ႕ အိမ္မက္ဟာ
ဒို႕အနာဂတ္ပါ၊
ဒို႕အနာဂတ္ဟာ
ဒို႕ဘ၀ေလးပါ။
အိမ္မက္ေတြက ႏိုးမထပါရေစနဲ႕၊
ႏိုးမထပါရေစနဲ႕ခ်စ္သူ။
ႏိုးထလာတုန္းေလး
မင္းအနမ္းေတြနဲ႕
ေ၀းေနမွာဆိုးလို႕ပါ။