စ နဲ႕ ဆံုး...

Sunday, June 7, 2009

ေၿပာင္းလဲၿခင္းေတြအားလံုးထဲက၊
မေၿပာင္းလဲတဲ့ အရာတစ္ခုကေတာ့၊
ငါ့ရင္ကုိမြန္းက်ပ္ေစတယ္။
မေၿပာင္းလဲတဲ့ မင္းမာနေတြကလည္း၊
စစ္ေၿမၿပင္ကလက္နက္ေတြလို၊
မတိုက္ေပမဲ့ တိုက္ခိုက္ေနဆဲ။

မလႈပ္မယွက္ပါဘဲ
ရပ္ေနဆဲ...
ရပ္ေနဆဲပါ

ေၾကာက္ေနတာလား...
ေတြေ၀ေနတာလား...
တည္ၿငိမ္ေနတာလား....

ေသခ်ာတာတစ္ခုေတာ့ရွိတယ္ ငါထြက္မေၿပးခဲ့ဘူး။
ဆႏၵေလးတစ္ခုကေတာ့...
မင္းေရွ႕မွာ ပံုလွ်က္ပဲလဲလဲ၊
မုန္းမ်က္၀န္းေတြေၾကာင့္ ၿပာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္၊
ၿဖစ္ခ်င္တာၿဖစ္ပါေစေတာ့...
ငါ့ရဲ႕ အစနဲ႕ အဆံုးကမင္းေရွ႔မွာဘဲ ထာ၀ရတည္ပါရေစ။