အေၿဖမသိ ...အေၿဖရွိ.....

Wednesday, July 1, 2009

ေမးခြန္းပုစၧာ

၁+၂= ?


အေၿဖ=.............................................
...............................................................
...............................................................................
...........................................................................................
............................................................................................................
!@#$%^&*()_ အခ်ိန ္!@#$%^&*()_+