အင္ဒိုနီးရွား ကာလီမန္တန္ က်ြန္း အမွတ္တရ....

Saturday, August 1, 2009

ၿပဳန္းတီးေနေသာ သစ္ေတာေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွား ကာလီမန္တန္ေလဆိပ္မွထြက္လိုက္သည္ဆိုလွ်င္ဘဲ ပူလြန္းတဲ့ေက်ာက္ေငြ႕အပူၾကီးကိုခံစားရသည္။
ခံစားရတာလည္းမေၿပာပါႏွင့္ သစ္ပင္ၾကီးၾကီးကိုေတြ႕ခ်င္လွ်င္သစ္ေတာနက္နက္ကိုရွာ၍ သြားၾကည့္မွသာပင္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္လည္း သစ္ပင္ ၾကီးၾကီး ကိုမေတြ႕ရလွေပ။

ကမၻာၾကီးပူေႏြးမူမွာ ဤ သစ္ေတာပ်က္သုန္းမူမွာ အဓိကပါ၀င္ေနသည္ဟု နားလည္ေသာသူမ်ားမွာ ေတာ့ဤသစ္ေတာၿပဳန္းတီးမူကိုေၾကာက္ရြံ႕လွေပမဲ့ ေလာဘသမားမ်ားမွာေတာ့ သစ္ပင္ မ်ားကိုဆက္လက္ခုတ္ထြင္ကာ ေ၇ာင္းစားေနၾကတုန္းပင္။

ေတာလူဟု ေခၚေသာ အင္ဒိုးနီးရွားတို႕အတြက္ အလြန္တန္ဖိုးထားရေသာ အူရန္ဂူတန္မ်ားကို သတ္ၿဖတ္ေနေသာသူမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္မ်ိဳးတုန္းစၿပဳေနသလို၊ သစ္ေတာကိုမွီတင္းေနၾကရေသာ သူတို႕မွာလည္းသစ္ေတာၿပဳန္းတီးေသာအခါ ေနစရာေပ်ာက္ၾကရသည္။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ အူရန္ဂူတန္မ်ား ေပ်ာက္လုနီီးပါးပင္ၿဖစ္ေနသာေၾကာင့္ အဖြဲအစည္းတစ္ခ်ိဳ႕မွ သူတို႕ကို ၿပန္လည္ ထိန္းသိမ္းေဆာင့္ေရွာက္ေမြးၿမဴထားသည္။သစ္ေတာၿပဳန္းတီးေနေသာ အင္ဒိုနီးရွားကာလီီမန္သာက်ြန္းအေရာက္....
သစ္ေတာကိုထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ေလဆိပ္မွဆိုင္းဘုတ္
သစ္ေတာအတြင္းသို႕၀င္၇န္လုပ္ထားေသာ ရထားသံလမ္း...
ထေရာ္လီလိုရထားေလး ၿဖစ္သည့္အတြက္ ေအာက္ၿပဳတ္မက်ေအာင္ အေသကိုင္ကာထားရသည္။ ေတာထဲေရာက္ရန္ ထေရာ္လီကို နာရီ၀က္ေလာက္စီးရသည္။
သစ္ပင္မ်ားေအာက္ေၿခမွေရ အေရာင္....
မုတ္သုန္ေတာၿဖစ္သည့္အတြက္ သစ္ေတာ အတြင္း သစ္ပင္မ်ားေအာက္ေၿခတြင္ ဤအေ၇ာင္ေရမ်ားရွိသည္။ ဤေရမ်ားမွာ သစ္ပင္ေၿခရင္းတြင္မရွိလွ်င္ သစ္ပင္မ်ားေၿခာက္သြားႏိုင္သလို ေတာမီးမ်ားလည္းေလာင္တတ္သည္။

အၿမဲစိမ္းေတာမွာေတာလူသားဟုေခၚေသာ အူရန္ဂူတန္ အငယ္ေလးတစ္ေကာင္.......
အူရန္ဂူတန္ ေတာလူသား မ်ားကိုေမြးထားရာေက်ာင္းအေရာက္
သစ္ေတာထဲမွ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေရတေခါင္း ပင္....