ဂ်ကာတာရဲ႕ေနရာတစ္ေနရာ

Sunday, August 2, 2009


ခက္ခဲတဲ့ ဂ်ကာတာက ရပ္ကြက္တစ္ခု.. ေနာက္ဆူနာမီဒဏ္ကိုခံစားခဲ့ရတဲ့ ရပ္ကြက္တစ္ခုလည္းၿဖစ္တယ္။
ဒီေရမွာအ၀တ္ေလွ်ာ၊္ ဒီေရမွာေရခ်ိဳး၊ ဒီေရနဲ႕မ်က္ႏွာသစ္၊ ဒီေ၇ထဲမွာဘဲ ေနာက္ေဖးသြား..

ေသာက္ေရကိုေတာ့ ေရစဥ္ေပၚတင္ထားတယ္။ ဒါလည္း ခရစ္ယာန္ အဖြဲအစည္းတစ္ခုက ေသာက္ေရပိုက္လုပ္ေပးထားေတာ့ ဒီေနရာတစ္၀ိုက္ကလူေတြေသာက္ေရ ရေနၾကတယ္။