ေမတၱာေပါင္းကူးတံတား

Sunday, November 8, 2009


ေ၀းကြာမူေတြ
ေပါင္းစံုေစတဲ့
ေမတၱာေပါင္းကူး
တံတားေလး