မၿပတ္သားမူတြက္....

Sunday, January 3, 2010

အသြားနဲ႕အၿပန္လမ္းႏွစ္လမ္းေလးနဲ႕
သူေလပတ္ရႈပ္....

လာမယ္ဆိုလာလိုက္ပါလား
သြားမယ္ဆိုလည္းသြားလိုက္ပါေလ။

ဒီလိုလိုဟိုလိုလို
သြားသလို လာသလို
မၿပတ္မသားၾကားက
လူသားႏွစ္ေယာက္
ဘယ္ေလာက္ထိခံစားရမလည္းေနာ္။