အသီးေတြ

Tuesday, June 1, 2010


ေအးၿမတဲ့စမ္းရည္
စိမ္းလမ္းတဲ့ေတာေတာင္ၾကားက
၀င္းမွဲ႕ေနတဲ့အသီးခိုင္