ေတာင္းဆု

Monday, July 12, 2010

သံစဥ္စာသား
လိုက္ဖက္ညီညီ
ေလ်ာက္လွမ္းၾကေစ
ေတာင္းဆုေၿခြသည္
သက္ဆံုးတိုင္သို႕တည္ပါေစ။