တေရြ႕ေရြ႕

Wednesday, May 27, 2009

...
.....
.......
.........
...........
.............
...............
.................
သတိမရပါဘူးဆိုတာကိုက
တေရြ႕ေ၇ြ႕တိုးေနတဲ့ ဒီေရလို
တစ္ေန႔တစ္ေန႕တိုးလို႕ အမွတ္ရေစတယ္။