မဲေခါင္ၿမစ္ရဲ႕ရႈခင္းတစ္ခ်ိဳ႕

Sunday, October 25, 2009

မဲေခါင္ၿမစ္ကမ္းေဘးက ေက်ာက္ေဆာင္.

မဲေခါင္ၿမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ဒီလို၀ဲေတြအမ်ားၾကီးပါဘဲ


ေကာင္းကင္က တိမ္ရိပ္ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးေၿပာင္းေနတာကို ၾကည့္ရတာကို တစ္မ်ိဳးေပ်ာ္စရာပါဘဲ